35 позачергова сесія Броварської районної ради VІІ скликання


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про районний бюджет Броварського району на 2018 рік

Броварська районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 622 814,727 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 605 354,624 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 17 460,103 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 622 814,727 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 605 354,624 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 17 460,103 тис.грн. згідно з додатком 3 цього рішення.

– загальний та спеціальний фонди районного бюджету є збалансованими, додаток 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 605 354,624 тис.грн. та спеціальному фонду 17 460,103 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис.грн.
 1. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 цього рішення.

Відповідно до п. 20 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити розрахунок субвенції на утримання  закладів дошкільної освіти на 2018 рік  згідно формули:

S = (D(v) *( Hod* І(с) ))*Nv *12 , де:

– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на         2018 рік,

Hod – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку в місяць, обчислений  у  розрахунках  відповідно  до  фактичний видатків за 11 місяців 2017 року,

Hod=1676,2

D(v) – кількість дітей у віці 0 – 6 років у селах, селищах, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів.,

І(с)  – прогнозний індекс споживчих цін – 109,0 відсотка,

Nv101,0 % на незахищені видатки від загального обсягу.

При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, передбачених в бюджеті на попередній рік.

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.
 1. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7639,208 тис.грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.
 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік: до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів, фінансування та кредитування є надходження, визначені ст.691, 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.
 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:

– укладати в установленому порядку угоди з Головним управлінням Державної казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами,

– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України,

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації:

– у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статей 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:

– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

 1. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 1. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
 1. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.
 1. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.
 1. Відповідно до статті 18 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України у бюджетному процесі на рівні районного бюджету застосовується програмно-цільовий метод.
 1. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

– у тижневий термін після затвердження районного бюджету забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області та управлінню фінансів райдержадміністрації для здійснення фінансування видатків,

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 1. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на поповнення статутних фондів (0117670), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках.
 1. Додатки 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.
 1. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 468-35 позач.-VІІ

ПОЯСНЮЮЧА

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 4

додаток 5

додаток 5-1

додаток 6

додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради  VІI скликання від 22 грудня 2016 року № 254-21 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2017 рік» та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, згідно статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VІI скликання від 22 грудня 2016 року № 254-21 позач.-VІI «Про районний бюджет Броварського району на 2017 рік» та додатків до нього:

1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “594 619,11”, “569 767,00”, “24 852,11” замінити на “729 579,24803”, “690 767,69428”, “38 811,55375”.

1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “594 619,11”, “569 767,00”, “24 852,11”  замінити на “750 309,46663”, “675 594,78639”, “74 714,68024”.

1.3. Абзац четвертий пункту 1 доповнити :

 • «встановити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 33 965,90195 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення»;
 • «встановити дефіцит спеціально фонду районного бюджету у сумі 33 965,90195 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.4. У пункті 2 цифри “427 971,1”, “15 667,335”  замінити на “675 594,78639”, “74 714,68024”.

1.5. У пункті 7 цифру “2 967,562” замінити на “21 610,37406”.

1.6. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2017 року:

по загальному фонду районного бюджету в сумі 10 133,04648 тис. грн. по головних розпорядниках:

– адміністрація                              – 6 041,01375 тис. грн.,

– районна рада                             – 553,6 тис. грн.,

– управління соціального захисту  – 538,1 тис. грн.,

– відділ освіти                              – 2 277,93 тис. грн.,

– відділ культури                         – 471,002 тис. грн.,

– управління фінансів                – 251,40073 тис. грн..

по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 10 597,17212 тис. грн. по головних розпорядниках:

– районна рада                           – 173,713 тис. грн.,

– адміністрація                           – 2308,26178 тис. грн.,

– відділ освіти                            – 2 064,81774 тис. грн.,

– управління фінансів                – 6 050,3796 тис. грн.

 1. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 469-35 позач.-VІІ

Пропозиції

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 5

додаток 6

додаток 7


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про  затвердження витрат на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік


Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити витрати на утримання районної ради та її виконавчого апарату,  згідно з додатком.
 2. Установити надбавку голові районної ради та заступнику голови районної ради за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
 3. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради проводити щомісячно в межах наявних коштів на оплату праці, але не більше середнього розміру премії працівників виконавчого апарату.
 4. Надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 470-35 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Броварської районної державної адміністрації Плаксі Ю.С. про проект Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік.
 2. Доручити Броварській районній державній адміністрації здійснювати координацію виконання Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 471-35 позач.-VІІ

Програма


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження кошторису на 2018 рік до Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України», з метою надання медико-соціальної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-вразливим верствам населення, розширення сфери послуг, що надаються Товариством Червоного Хреста України, здійснення акції милосердя і допомоги для нужденних категорій громадян, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити кошторис на 2018 рік до Програми розвитку Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 472-35 позач.-VІІ

Кошторис


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження складу конкурсних комісій з проведення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури, заснованих Броварською районною радою

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.21-3 Закону України «Про культуру», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури» (додаток 1).
 2. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу Броварської районної ради «Броварська районна централізована бібліотечна система» (додаток 2).
 3. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу Броварської районної ради «Дитяча школа естетичного виховання (Дитяча школа мистецтв)» (додаток 3).
 4. Секретарем конкурсних комісій з проведення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури, заснованих Броварською районною радою призначити консультанта голови ради з питань комунальної власності району Бобко Л.М.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спору, охорони здоров’я та соціального захисту та з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 473-35 позач.-VІІ

Додатки 1-3


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Статуту Комунального  некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної  допомоги»

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2016 року №801, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги (додається).
 2. Голові комісії з реорганізації (перетворення) Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у комунальне некомерційне підприємство Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 474-35 позач.-VІІ

Статут


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  Положення  про умови та порядок надання платних соціальних послуг  комунальним закладом Броварської районної ради  «Броварський  районний  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4.2 Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», від 14.01.2004р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»,   та для забезпечення  організації надання  соціальних послуг, вдосконалення роботи структурних підрозділів територіального центру,  враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань комунальної власності, районна  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг комунальним закладом Броварської районної «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 475-35 позач.-VІІ

Положення


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  Положення про умови та порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати  комунальним закладом Броварської районної ради  «Броварський  районний  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4.2 Положення про комунальний заклад Броварської районної ради «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Постановами Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», від 19.12.2012 р.  № 1184  «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати» та для забезпечення  організації надання  соціальних послуг, вдосконалення роботи структурних підрозділів територіального центру,  враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань комунальної власності, районна  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про умови та порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати комунальним закладом Броварської районної «Броварський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 476-35 позач.-VІІ

Положення


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди КЗ БРР «Броварський РЦПМСД» на списання  майна, що належить до основних фондів комунального закладу та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6.3.  Статуту КЗ БРР «Броварський РЦПМСД», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Надати згоду КЗ БРР «Броварський РЦПМСД» на списання майна, що належить до основних фондів комунального закладу та є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, а саме:
 • автомобіль ВАЗ-21061, державний номер АІ 8650 АР, 2000 року випуску, закріпленого за Княжицькою МА ЗПСМ, балансова (залишкова) вартість становить 0 грн. 00 коп., 100% знос;
 • автомобіль невідкладної допомоги УАЗ-3982, державний номер АІ 1876 СА, 2003 року випуску, балансова (залишкова) вартість становить 0 грн. 00 коп., 100% знос.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 477-35 позач.-VІІ


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району у комунальну власність Калитянської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати із спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району у комунальну власність Калитянської селищної ради  об’єднаної територіальної  громади майно, що перебуває на балансі комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», згідно переліку, що додається, а також медикаменти та перев’язувальні матеріали.
 2. Головному лікарю Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснити передачу майна, що перебуває на балансі Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Калитянській селищній раді об’єднаної територіальної громади у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 478-35 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної радиКиївської області

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2.1, п.п.3 п.5.2 Статуту комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити структурні підрозділи (філії) комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області.
 2. Затвердити структуру комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області (додається).
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 23 березня 2017 року № 300-25-VII «Про затвердження структури Комунального закладу «Броварський районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 479-35 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської  молоді»

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2.1, пп.3 п.5.2 Статуту комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської  молоді», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити структурні підрозділи (філії) комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді».
 2. Затвердити структуру комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді» (додається).
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 23 березня 2017 року № 298-25-VІІ «Про затвердження структури Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного виховання учнівської молоді».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 480-35 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа»

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993, пп.3 п.5.2 Статуту комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити структурні підрозділи (філії) комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа».
 2. Затвердити структуру комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» (додається).
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської районної ради № 145-12-VII від 21.04.2016 року «Про затвердження структури Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа».
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 481-35 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури комунального закладу Броварської районної ради «Броварська районна централізована бібліотечна система»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити структуру комунального закладу Броварської районної ради «Броварська районна централізована бібліотечна система» (додається).
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради № 394-30.2-VII від 7 вересня 2017 року «Про затвердження структури Комунального закладу Броварської районної ради «Броварська районна централізована бібліотечна система».
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 482-35 позач.-VІІ

Додаток


БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про культуру», у зв´язку з утворенням Великодимерської об´єднаної територіальної громади, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань комунальної власності та з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити структуру комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури» (додається).
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради  № 393-30.2-VII від 7 вересня 2017 року «Про затвердження структури Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний будинок культури».
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.

Голова ради                                                                                 С.М.Гришко          

м. Бровари
21 грудня 2017 року
№ 482-35 позач.-VІІ

Додаток