Керівництво

Гришко Сергій Миколайович
(голова районної ради)
тел.: (045 94) 6-50-69, e-mail: rada@brovrayrada.gov.ua

Функціональні обов’язки:
– здійснює загальне керівництво роботою районної ради та її виконавчого апарату;
– скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
– забезпечує доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
– представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
– вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
– організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
– організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
– організує роботу президії ради;
– призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
– є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
– підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
– забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян;
– забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення; вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
– представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, політичними партіями, рухами, адміністрацією, об’єднаннями громадян, підприємств, організацій, установ і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
– вносить на розгляд ради питання щодо організації виборів і відкликання депутатів виборцями та пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу;
– за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
– координує роботу районної ради з органами громадського самоврядування різних рівнів та районною державною адміністрацією;
– звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.
Координує діяльність:
постійних комісій районної ради.
Керує роботою:
– президії районної ради;
– виконавчого апарату районної ради.


Шульга Валентина Євгеніївна
(заступник голови районної ради)
тел.: (045 94) 6-50-69, e-mail: rada@brovrayrada.gov.ua

Функціональні обов’язки:
– в межах прав і обов’язків, визначених головою ради, здійснює загальне керівництво діяльністю виконавчого апарату, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань;
– забезпечує організаційне та правове поле діяльності районної ради та її виконавчого апарату;
– забезпечує організацію підготовки, проведення сесій та засідань президії районної ради;
– забезпечує взаємодію структурних підрозділів та посадових осіб апарату з відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, а також з органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату;
– здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки на території району Законів України, рішень Кабінету Міністрів України, районної ради, прийнятих у межах їх повноважень;
– аналізує разом з іншими підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної ради;
– здійснює у встановленому порядку організаційне та матеріально-технічне забезпечення виборів місцевих та центральних органів влади;
– у разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним службових обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.
Координує діяльність:
– районного Фонду „Милосердя та здоров’я”.


Максак Світлана Михайлівна
(керуючий справами виконавчого апарату районної ради)
тел.: (045 94) 6-16-21, email: rada@brovrayrada.gov.ua

Функціональні обов’язки:
– забезпечує організацію засідань президії районної ради та роботу її виконавчого апарату з питань організації діловодства;
– здійснює контроль за дотриманням у виконавчому апараті вимог Регламенту районної ради, Інструкції з питань діловодства та Інструкції по роботі з режимними (таємними) документами;
– оформлює протоколи сесій районної ради, займається збором інформації, необхідної для оформлення протоколів;
– відповідає за стан обліку і звітності, розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства, організацію праці працівників виконавчого апарату;
– забезпечує зберігання документації щодо діяльності районної ради та її виконавчого апарату, передає їх на державне зберігання в архів у встановленому порядку;
– забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у виконавчому апараті;
– організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством, працює із таємними документами, відповідає за зберігання печатки та правильність її використання;
– забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної ради та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції виконавчого апарату, погоджує та візує документи відповідними посадовими особами;
– бере участь у сесійних засіданнях районної ради та її президії, нарадах, семінарах, доводить позицію виконавчого апарату з питань, що розглядаються;
– здійснює контроль за виконанням рішень сесій та засідань президії районної ради, а також рішень вищих органів влади;
– забезпечує своєчасне доведення рішень районної ради, розпоряджень її голови до відповідних державних і громадських організацій, підприємств, організацій та установ, органів місцевого самоврядування, а в разі, коли вони мають загальний характер або стосуються прав і обов’язків громадян – до відома всього населення;
– координує взаємодію виконавчого апарату ради з відділами та управліннями адміністрації з питань, віднесених до його компетенції;
– здійснює методичне керівництво та надає практичну допомогу селищним та сільським радам з питань організації діловодства;
– готує документи для відрядження голови ради, працівників виконавчого апарату на навчання та за кордон;
– здійснює контроль за встановленням надбавок та наданням відпусток відповідної тривалості працівникам виконавчого апарату, узгоджує та складає їх графіки;
– готує табель обліку робочого часу працівників виконавчого апарату;
– надає практичну, консультаційну допомогу та координує роботу постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства та соціального захисту населення;
– представляє за дорученням голови ради інтереси виконавчого апарату районної ради в інших органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях у межах наданих йому повноважень;
– запитує у встановленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, селищних та сільських рад відомості, які необхідні для вдосконалення форм та методів роботи з документами та інших питань, віднесених до компетенції керуючого справами;
– повертає виконавцям документи та вимагає їх доопрацювання у випадках порушення інструкції з діловодства;
– здійснює перевірки стану та організації роботи з документами щодо забезпечення державної таємниці та режиму таємності у виконавчому апараті ради;
– порушує перед керівництвом ради питання щодо призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму таємності;
– заміщує заступника голови ради на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою чи іншими причинами.


Старікова Юлія Володимирівна
(начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради)
e-mail: rada@brovrayrada.gov.ua

Функціональні обов’язки:
– організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
– здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, забезпечує дотримання ними Регламенту роботи районної ради, правил внутрішнього розпорядку, трудової виконавчої дисципліни, очолює та контролює їх роботу;
– планує роботу відділу і здійснює контроль за її виконанням;
– вносить на розгляд керівництва ради пропозиції про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладання стягнень;
– сприяє підвищенню професійної та ділової кваліфікації працівників відділу, в міру необхідності проводить з ними навчання;
– координує роботу відділу з відділом організаційної та кадрової роботи райдержадміністрації, з її управліннями та службами;
– бере участь у роботі сесій, засіданнях президії районної ради, нарадах, семінарах, інших заходах, доводить позицію відділу з питань, що розглядаються;
– організовує навчання з депутатами ради;
– здійснює контроль за виконанням рішень сесій та засідань президії районної ради, а також рішень вищих органів влади;
– забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови ради та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;
– організовує своєчасне доведення рішень ради та розпоряджень голови ради до відповідних державних і громадських установ, організацій, підприємств, органів місцевого самоврядування, а в разі, коли вони мають загальний характер або стосуються прав і обов’язків громадян, до відома всього населення;
– підписує та візує документи у межах своєї компетенції;
– представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;
– координує роботу всіх постійних комісій районної ради;
– представляє за дорученням голови ради інтереси виконавчого апарату районної ради в інших органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях в межах наданих йому повноважень;
– заміщує керуючого справами районної ради на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою чи іншими причинами.