50 позачергова сесія Броварської районної ради VІ скликання

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач.- VI “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік” та додатків до нього

Розглянувши пропозиції управління фінансів райдержадміністрації, керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести наступні зміни до рішення сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2014 року № 738-44 позач. – VI  “Про районний бюджет Броварського району на 2015 рік”:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “378829,318”, “366061,3”, “12768,018”  та доповнити словами  “згідно з додатком 1 до цього рішення”.
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри “336 473,8”, “328 205,6”, “8 268,2” замінити на “383526,08679”, “362037,2”, “21488,88679” та доповнити словами  “згідно з додатком 3 до цього рішення”.
1.3. У пункті 2 цифри ”328 205,6”, “8 268,2”  замінити на  “362037,2”, “21488,88679”.
1.4. Доповнити рішення пунктом 41   такого змісту “Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.”
1.5. У пункті 5 слова “трансферти органам державного управлінні” замінити на “поточні трансферти місцевим бюджетам”.
1.6. У пункті 6 цифру “1 379,9” замінити на “2444,9”.
1.7. Пункт 1 доповнити словами:
– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 6394,0 тис. грн, (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), згідно з додатком 2 до цього рішення:
– дефіцит спеціального  фонду районного бюджету у сумі 6394,0 тис. грн, джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.8. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2015 року:
по загальному фонду районного бюджету в сумі 2369,9 тис. грн по головних розпорядниках:
– районна рада                          – 120,0 тис. грн,
– райдержадміністрація            – 706,0 тис. грн,
– відділ фізкультури та спорту – 198,0 тис. грн,
– управління фінансів                – 680,0 тис. грн,
– резервний фонд                       –  40,0 тис. грн,
– відділ освіти                             – 396,9 тис. грн.,
– відділ культури                        – 70,0 тис.грн,
– управління соціального захисту населення      – 159,0 тис. грн;
 по спеціальному фонду районного бюджету в сумі 2 326,86879  тис. грн по головних розпорядниках:
– райдержадміністрація           – 1 958,97681 тис. грн,
– відділ освіти                           – 237,89198 тис. грн,
– районна рада                         – 130,0 тис. грн.
1.9. Пункт 19 викласти в наступній редакції “Затвердити розрахунок субвенції з районного бюджету сільським, селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів на 2015 згідно формули:
S = ((Z+N)*12.5+(V*1.35)+E)*1.025, де:
– S – розмір субвенції на утримання ДНЗ по територіальній громаді на  2015 рік,
– Z – фонд заробітної плати працівників ДНЗ в січні 2015 року (обов’язкові виплати),
– N –  нарахування на заробітну плату в січні 2015 року,
– (Z+N)*12.5 – видатки на заробітну плату з нарахуванням на 2015 рік, з врахуванням виплат на оздоровлення,
– V – видатки на харчування дітей в 2014 році,
– 1,35 – коефіцієнт росту цін на продукти харчування,
– E – видатки на енергоносії, розраховані згідно прогнозного споживання на рік,
– 1,025 – коефіцієнт збільшення, для планування інших видатків, окрім захищених статей, розрахований на рівні 2014 року”.
1.10. Встановити, що кошти бюджету розвитку перераховуються головними розпорядниками для внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання комунальної власності, які спрямовані на приріст обігових коштів (КФК 180409), на госпрозрахункові рахунки цих підприємств в комерційних банках згідно переліку (додаток 6)
1.11. Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 817-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Регламенту роботи Броварської районної ради Київської області VI скликання

Відповідно до п.5 ч.1 ст.43, ч.4 ст.55, ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.28, ст.35 Закону України «Про запобігання корупції», з  метою  врегулювання  конфлікту інтересів  під  час  прийняття  рішень районною  радою,  враховуючи  позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту роботи Броварської районної ради VI скликання, затвердженого рішенням ради від 24 лютого 2011 року № 52–6–VI:
1.1. Пункт 10 статті 11 Регламенту роботи викласти  у наступній редакції:
«У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради».
1.2. Доповнити Регламент роботи ради статтею 36-1 «Врегулювання конфлікту інтересів» наступного змісту:
«1. В разі винесення на розгляд сесії районної ради питання, яке викликає/може викликати у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.
2. Повідомлення відбувається шляхом подання головою ради, заступником голови ради, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у районній раді.
3. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови ради, заступника голови ради, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.
4. Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.
5.Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.
6. В разі неповідомлення головою ради, заступником голови ради, депутатом ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.
7. У разі якщо неучасть голови ради, заступника голови ради, депутата ради у прийнятті рішень радою призведе до втрати правомочності ради, їх участь у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.
8. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
9. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається радою».
2. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 818-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Броварської районної ради Київської області VI скликання

Відповідно до ст.43, ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.7 ст.28, ст.35 Закону України «Про запобігання корупції», з  метою  врегулювання конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, враховуючи  позитивні висновки та рекомендації  постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Доповнити Розділ ІІ Положення про постійні комісії Броварської районної ради Київської області VI скликання, затвердженого рішенням ради від 18 листопада 2010 року № 14–2позач.–VI статтею 2-1 наступного змісту:
«Постійна комісія Броварської районної ради Київської області з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку здійснює:
1) контроль за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції», надає консультації та роз’яснення голові ради, заступнику голови ради та депутатам ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
2) надає пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю відповідно до осіб в яких в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою виникає чи може виникнути потенційний чи реальний конфлікт інтересів».
2. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 819-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення до Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації щодо утворення філії «Броварська станція екстреної медичної допомоги» комунального закладу Київської обласної ради  «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в інтересах територіальної громади Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Звернутися до Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації щодо утворення філії «Броварська станція екстреної медичної допомоги» комунального закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (звернення додається).
2. Доручити голові районної ради рішення та текст звернення направити адресатам.
3. Оприлюднити дане рішення  та текст звернення в районній газеті «Нове життя».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 820-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження надання ТОВ «Птахофабрика Київська» спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Кодексу України «Про надра», розглянувши матеріали, зібрані ТОВ «Птахофабрика Київська» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розроби питних підземних вод на водозабірній ділянці (свердловини №1 (2644) і № 2 (2670)) для господарсько-питних та виробничих потреб підприємства в адміністративних межах Пухівської сільської ради, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Погодити надання ТОВ «Птахофабрика Київська» спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розроби питних підземних вод на водозабірній ділянці (свердловини №1 (2644) і № 2 (2670)) для господарсько-питних та виробничих потреб підприємства в адміністративних межах Пухівської сільської ради Броварського району Київської області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 821-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району 

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011       № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол від 17.06.2015р. № 9), і позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Передати в оренду майно, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району, як бюджетній установі, поза конкурсом, згідно з додатком.
2. Доручити балансоутримувачу (орендодавцю) – Броварській центральній районній лікарні – укласти договір оренди з заявником відповідно до вимог чинного законодавства.
3. У разі не укладення договору оренди у строк 41 календарного дня з дня прийняття рішень Броварської міської ради та Броварської районної ради з вини заявника, рішення втрачає чинність в частині надання дозволу орендодавцю на укладення договору оренди.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 822-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про продовження договорів оренди майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ Броварського району 

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011             № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протоколи  № 7 від 28.04.2015р., № 9 від 17.06.2015р.), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Продовжити термін дії договорів оренди об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, для передачі в оренду, згідно з додатком.
2. За результатами розгляду комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (надалі Комісія), доручити балансоутримувачу – Броварській центральній районній лікарні – оформити договірні відносини з оренди стосовно зазначеного в додатку комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності  територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 823-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ Броварського району, для передачі в оренду 

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району в новій редакції, затвердженого рішеннями Броварської міської ради від 29.12.2011 № 456-17-06 та Броварської районної ради від 28.02.2012 № 275-16-VI, враховуючи рішення комісії з оренди комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 9 від 17.06.2015), з метою раціонального використання майна спільної сумісної власності територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних громад сіл і селищ Броварського району, враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Погодити об’єкти для передачі в оренду, що перебувають у спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської області та  територіальних громад сіл, селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 824-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про погодження об’єкту, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району для передачі в оренду

Керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна»,  рішенням Броварської районної ради від 21.08.2014 № 677-38-VI «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, типового договору оренди майна, типових додаткових угод до договору оренди майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у новій редакції», з метою раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району, враховуючи рішення комісії з оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району (протокол № 31 від 09.07.2015), позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Погодити об’єкт для передачі в оренду, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 825-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Броварської районної ради № 795-47.2-VІ від 14 травня 2015 року «Про передачу основних засобів (рухомого майна), які використовувались у межах майнового комплексу, розташованого в смт Велика Димерка по вул. Комунальна, 6, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності Великодимерської селищної ради»

Керуючись п.20 ч.1 ст.43, та ч.4 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1.  Внести  зміни  до  додатку   до  рішення  Броварської  районної  ради № 795-47.2-VІ від 14 травня 2015 року «Про передачу основних засобів (рухомого майна), які використовувались у межах майнового комплексу, розташованого в смт Велика Димерка по вул. Комунальна, 6, із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Броварського району до комунальної власності Великодимерської селищної ради», додавши до нього пункти наступного змісту:
№ п/п Назва об’єкта Рік випуску

(введення в експлуатацію)

Інвентарний

 номер

Балансова вартість Залишкова вартість
50 Трактор МТЗ-82

023-57 КА

01.01.1989 051

6505,67

0

51 Всього:

1110361,87

189518,61

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 826-50 позач.-VІ

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради

Керуючись п.20 ч.1 ст.43, та ч.4 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності, районна рада
В И Р І Ш И Л А: 
1. Зменшити Статутний фонд комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради на суму 219579,67 грн.
2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради, виклавши п.4.1 у наступній редакції: «Статутний капітал (фонд) підприємства становить 1008765,64 грн. (один мільйон вісім тисяч сімсот шістдесят п’ять гривень шістдесят чотири копійки) та формується за рахунок основних фондів підприємства, вартості техніки, обладнання та інших матеріальних цінностей і коштів, що передаються йому Засновником.».
3. Доручити  директору комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради Куценку О.М. внести зміни до Статуту комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління житлово-комунального господарства» Броварської районної ради та зареєструвати їх згідно з чинним законодавством.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності.
Голова ради                                                                                                                            С.М.Гришко
м. Бровари
30 липня 2015 року
№ 827-50 позач.-VІ